Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Innregulering grunnkurs

Tid: 21.03.2017 -22.03.2017
Sted: SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3b, Oslo
Pris: 8800 kr, inkl. lunsj og kursmateriell
Påmeldingsfrist: 10.03.2017
 
 

Dette 2-dagers kurs gir deltakerne praktiske og teoretiske kunnskaper om instrumentering, målemetoder, innreguleringsmetoder og anleggstekniske forutsetninger for innregulering av ventilasjonsanlegg. Kurset vil gi teknisk personell bedre muligheter til kontroll av egne anlegg.

På kurset gjennomgår vi proporsjonalmetoden og DPM-metoden, samt forskjellige metoder for måling av luftmengder med teori, demonstrasjoner og øvinger. 
 
Målgruppe:
  • saksbehandlere i prosjektering og utførelse av ventilasjons- og klimaanlegg
  • innreguleringspersonell
  • kontrollører og driftspersonell

Dokumentasjon:
Deltagere får omfattende kurskompendie.

Kursbevis ved gjennomført kurs.
 

Kontakt:
E-mail: kurs@byggforsk.no

Praktiske opplysninger: Angelika Hansen  930 06 303
Faglig ansvarlig:            Kari Thunshelle    977 47 597
 
  
Påmelding:
Bindende påmelding innen 09.03.2017. Kurset faktureres etter påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift.
 
Program:
 
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.