Skriv ut Les opp Kjøp PDF  

572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper

Publisert: August 2015, ISSN 2387-6328


 

 

Fig. 432 a

Tørrmørtel levert i silo med påmontert gjennomstrømmingsblander og vanntilførsel

 

Denne anvisningen omhandler pussmørtler produsert i samsvar med krav i NS-EN 998-1. Anvisningen dekker fabrikkframstilte pussmørtler til innvendig og utvendig bruk. Den gir oversikt over typer, delmaterialer, framstilling og egenskaper. Mørtler for oppføring av murverket er omtalt i Byggdetaljer 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper.

Spesielle mørteltyper for vedlikehold av eldre murverk er behandlet i Byggforvaltning 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger.

 

Du er ikke innlogget. Du får derfor bare tilgang til ingressen. Logg inn eller kjøp et dekkende abonnement her.
Eller du kan kjøpe denne anvisningen (Se ikon øverst på siden).
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.