Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

727.113 Innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller

Publisert: Høst 2002
     
Skriv ut Les opp Kjøp PDF  

727.113 Innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller

Publisert: Høst 2002


 

 

 

Dette bladet behandler innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller og beskriver tekniske løsninger for golv, vegger og himling. Med oppholdsrom menes f.eks. stue/peisestue, hobbyrom eller soverom. Bladet behandler supplerende rom i egen bolig, og ikke innredning av ny, selvstendig boenhet. Innredning av selvstendig boenhet er beskrevet i Byggforvaltning 700.610. Bad og våtrom er behandlet i Byggdetaljer 527.204.

 

Du er ikke innlogget. Du får derfor bare tilgang til ingressen. Logg inn eller kjøp et dekkende abonnement her.
Eller du kan kjøpe denne anvisningen (Se ikon øverst på siden).

Feil i pkt. 18 vedrørende vindu som rømningsvei

Riktige mål for vindu som rømningsvei er: Vinduer som i åpen stilling har en fri åpning hvor høyde og bredde til sammen utgjør minst 1,5 m, kan godkjennes til rømming. Høyden må ikke være mindre enn 0,6 m og bredden ikke mindre enn 0,5 m, Se også Byggdetaljer 520.391 Vinduer som rømningsvei. Forutsetninger og utførelse.
© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.