Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

SINTEF Certification

SINTEF Certification sikrer kvalitet, verdier og miljø gjennom våre ordninger for godkjenning og sertifisering. Vi sertifiserer og godkjenner produkter, materialer og løsninger etter nasjonale og internasjonale regler, forankret i forskningsbasert kunnskap og gode nasjonale laboratorier.

Produktdokumentasjon utstedt av SINTEF Certification dokumenterer at produktet tilfredsstiller funksjonskravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), samt forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). SINTEF Byggforsk er utpekt av Direktoratet for byggkvalitet som teknisk kontrollorgan samt teknisk bedømmelsesorgan. SINTEF er norsk medlem av EOTA. Vi er akkreditert fra Norsk Akkreditering for produktsertifisering og laboratorietesting.

SINTEF Certification er den avdelingen i SINTEF Byggforsk som godkjenner og sertifiserer byggevarer, konstruksjoner og konstruksjonselementer. Vi utsteder produktdokumentasjon i form av SINTEF Teknisk Godkjenning, SINTEF Produktsertifikat CPR-sertifikat, Europeisk teknisk bedømmelse (ETA), EPD miljødeklarasjon og CPR-sertifikat.

SINTEF Certification sertifiserer også brukere av INSTA 800 "Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet.

© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.