Et nasjonalt kunnskapsverktøy for byggenæringen

Beregningsprogrammer

«TEK-sjekk Energi»
Beregningsprogrammet «TEK-sjekk Energi» kan brukes til å kontrollberegne energibehov og inneklima i nye og eksisterende bygninger etter TEK10.
 
Energikrav 2016
TEK-sjekk Energi er nå oppdatert med nye energikrav som trådte i kraft 01.01.2016, med ett års overgangstid. TEK-sjekk Energi kan benyttes til å kontrollberegne både mot de nye energikravene og mot de som gjaldt fram til 01.01.2016. Oversikt over flere nyheter og oppdateringer er gitt i «Informasjon om gjeldende versjon....» som kan lastes ned nedenfor.
 
Last ned:
  

Funksjoner:
- Kontrollberegning av energibehov: Bygningens varmetapsbudsjett, netto energibehov og levert energi etter NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse. Metode og data.
- Resultatene av kontrollberegning av energibehov samt sentrale inndata oppgis i henhold til NS 3031.
- Kontrollberegning av inneklima: Termisk inneklima og dagslysforhold time-for-time for gjeldende lokalklima.
- Kontroll mot kravene i TEK10 § 14 «Energi» for alle bygningskategorier, og enkelte krav for termisk inneklima og lys gitt i TEK10 § 13 «Miljø og helse»
- Kontroll for passivhus og lavenergistandard for boligbygninger mot kriteriene i NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus. Boligbygninger. Dette anvendes som kriterium for grunnlån hos Husbanken.
- Kontroll for passivhus og lavenergistandard for yrkesbygninger mot kriteriene i NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger. Yrkesbygninger.
- Kontroll av energimerke for alle bygningskategorier oppdatert i henhold til ny energimerkeskala som ble publisert 10.06.2015. Integrert søk i matrikkelen. Resultatene lagres i en XML-fil som lastes opp til www.energimerking.no, enten for konvensjonell eller portefølje-energimerking.
- BIM-applikasjonene DDS-CAD (www.dds.no), Autodesk Revit (www.focus.no og www.nticad.no) og ArchiCAD (www.graphisoft.no) tilbyr egne eksportfunksjoner som fjernstyrer TEK-sjekk Energi.
-I tillegg er det mulig å importere bygningsgeometri i følgende DAK/BIM-filformater: SketchUp COLLADA (.dae), Green Building gbXML (.xml) og IFC tekstfiler (.ifc).

Brukerstøtte:
- Innføringskurs om «TEK-sjekk Energi» og energiberegning, se http://bks.byggforsk.no/CourseList.aspx eller ta kontakt via kurs@byggforsk.no
- Eventuelle uklarheter kan meldes til SINTEF Byggforsk via «Kommentér»-knappen som du får opp når du er inne i bruksanvisning for «TEK-sjekk Energi» i Byggdetaljer 472.212 i Byggforsk kunnskapssystemer.
 
«Energitiltak»
Beregningsprogrammet «Energitiltak» kan brukes til å kontrollere at bygninger oppfyller kravene til energitiltak iTEK10 og TEK07. Programmet beregner ikke energibehov og energiramme.
«Energitiltak» beregner bygningens varmetapstall under forutsetning av at samtlige energitiltak i henhold til TEK10 og TEK07, gjennomføres. Videre kontrollerer beregningsprogrammet om varmetapstallet øker hvis man omfordeler mellom tiltak.
 
Last ned:
 
Bruk av programmene
Man må være abonnent på komplett versjon av Byggforskserien og pålogget for å få tilgang til beregningsprogrammene. Programmene er beskyttet i følge lov om opphavsrett. All kopiering eller distribuering er forbudt.

© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.