Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien januar 2017

Nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien publiseres fortløpende på internett. Siste publisering var i januar. Det er mulig å skrive ut pdf-utgaven av hver anvisning.
Oversikt over nye og reviderte anvisninger som ble publisert i 2016 finner du her.
Publiserte anvisninger i 2017 finner du her.

© SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.